OGŁOSZENIE

Drodzy Akcjonariusze,
uprzejmie informujemy, iż w dniu 29.09.2021 roku o godz. 14:00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GOVERBY INVESTMENTS Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Więckowicach.
Szczegóły dotyczące WZA znajdują się w Ogłoszeniu:
Ogłoszenie o zwołaniu WZA Goverby Investments Sp. z o.o. SKA
Uchwały z WZA Spółki
Sprawozdanie finansowe Spółki


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd spółki pod firmą Goverby Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Więckowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000770385, działając jako komplementariusz na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 w zw. z art. 399 § 1 w zw. z art. 402 w zw. z art. 126 § 1 k.s.h. zwołuje na dzień 25 września 2020 r., na godzinę 10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOVERBY INVESTMENTS Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Więckowicach, pod adresem: 32-082 Więckowice, ul. Topolowa 22, REGON: 383483622, NIP: 5272894959, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000787822, które odbędzie się w  Więckowicach (32-082) przy ul. Topolowej 22, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komplementariusza z działalności za rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Komplementariuszowi Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Komplementariusza Spółki, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 402§2 Kodeksu spółek handlowych, podaje do wiadomości akcjonariuszy proponowane zmiany Statutu GOVERBY INVESTMENTS Sp. z o.o. S.K.A. wraz z treścią projektowanych zmian

Dotychczasowe brzmienie §3 ust. 1:

„Siedzibą Spółki są Więckowice.”

Proponowane brzmienie §3 ust. 1:

„Siedzibą Spółki są Tychy.

Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 1

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki oraz w Bielsku-Białej, Krakowie, Wiśle lub Warszawie. Walne Zgromadzenie może odbyć się  również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie.”

Proponowane brzemiennie § 12 ust 1

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki oraz w Bielsku-Białej, Krakowie, Wiśle lub Warszawie. Walne Zgromadzenie może zostać przeprowadzone również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Rada nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.”

  Gabriela FortunaDematerializacja akcji – wezwanie